روزنوشت های یک پزشک طرحی

کانال زدم برای بار چندم:

manopezeshki

منو روزهای پیش رو

اگه کسی میاد اینجا هنوز بیاد اونور!

اگه به عقب برمیگشتم همه ی گذشتمو پاک میکردم من سرشار از اشتباهم...

یه حس مزخرفی افتاده به جونم استرس نمیدونم حتی نمیدونم چه حسیه فقط اذیتم میکنه ...

امروز رفتم شبکه برای خداحافظی دیگه فردا اخرین روز کاریمه و چون مرخصی داشتم باقی مونده طرحمو میرم مرخصی ...راستش دلم تنگ میشه

همین الان که تو درمانگاه نشستم و نیم ساعت دیگه شیفتم تموم میشه با همه وجود دلم تنگه حتی نمیدونم تنگه چی فقط میدونم دلم تنگه و حالم خوب نیس...

1 2 3 4 5 ... 94 >>